Wed, 10 Jun Handicap Series 10
Race Officer ***** ********
Bosun Jan Cihak
Sat, 13 Jun Pursuit Series 8
Race Officer Alastair Banks
Bosun Volunteer Required
Wed, 17 Jun Handicap Series 11
Race Officer Brian Cheetham
Bosun Jonathan Lake-Thomas
Wed, 24 Jun Handicap Series 12
Race Officer Eileen Barry
Bosun Paul Seamen
Sat, 27 Jun Pursuit Series 9
Race Officer ***** ********
Bosun Volunteer Required
...and more (see link below)

All events and duties...